projectes <<

/// Construcció tradicional de Mallorca. Universitat de les Illes Balears.

Assignatura impartida al Grau d'Edificació. Escola Politècnica Superior.
Professor responsable: Carles Marquès Barceló.

L’any 1964 Bernard Rudofski va fer una exposició anomenada Arquitectura sense arquitectes, al Museu d’art Modern de Nova York. Estava dedicada a l’arquitectura sense pedigrí, vernacular, popular, anònima, espontània, indígena, rural i en general desconeguda. Les construccions exposades, situades fora de l’esfera de la història de l’arquitectura culta occidental, milloraven l’hàbitat i mostraven el progrés cultural de les societats que les varen desenvolupar. Son construccions on la forma de vida, l’adaptació a l’entorn i el clima estan fortament vinculats.

De la mateixa manera, en el nostre context geogràfic, l’Illa de Mallorca i les Illes Balears, trobem aquesta arquitectura inseparable de la cultura, el paisatge i els recursos disponibles. Es fonamenta en una extrema racionalitat, en l’adaptació climàtica i en un ús de materials de baix cost energètic sovint extrets del mateix lloc de construcció. El corpus edificat històric, a demés d’edificacions el conformen tot tipus d’elements d’enginyeria i etnogràfics que modelen el paisatge. Quan desapareixen ho fan re-integrant-se en el terreny, com si es tractés d’una construcció compostable.

Arquitectura, paisatge, ús de l’aigua i producció agrícola formen un sistema integrat i interrelacionat que actua com un llibre obert, ple de coneixements únics que actualment se’ns fan més necessaris que mai. Volem, per tant, a la manera d’en Rudofski i de tants altres, estudiar i conèixer la nostra construcció vernacular i extreure els ensenyaments que poden ajudar-nos a enfrontar els reptes actuals. La construcció tradicional és un actiu per a dur a terme una arquitectura contemporània de proximitat i respectuosa, que incorpori materials i tradicions locals sempre que sigui possible. A l’hora ens permet intervenir amb coneixement sobre edificis històrics en projectes de restauració i rehabilitació. En el context docent d’una Escola Politècnica Superior, permet als alumnes accedir a un coneixement més obert, i de vegades fins i tot tan inútil com interessant, que ens transporta al passat, mirant al present i que per la seva especificitat geogràfica no es dona a cap altre Universitat.

El període docent és de un quadrimestre lectiu, en el que una part del contingut s’aporta en classes teòriques, i una d’altra la desenvolupam sortint a camp i visitant directament edificacions, pedreres, fàbriques, obradors i fins i tot fent pedra en sec. L’experiència personal és la que pot obrir el vertader interès a l’alumne, i així enriquir el ventall de possibilitats que li dona la carrera universitària i la vida professional.

Les classes s’entenen com espais on compartir coneixements i fer-los créixer, estimulant les noves preguntes i el sentit crític sobre allò que estudiem. Som professionals que treballarem en casos pràctics i reals, i que ens enfrontem a contradiccions i dificultats i que no sempre es veuen reflectides en els treballs acadèmics.

Començam el curs tractant aplicacions concretes i tècniques, per anar-mos obrint cap a coneixements més amplis, fins arribar als orígens coneguts de la història de l’arquitectura de Mallorca. A mode de resum:

– Com s’extreien, transportaven i transformaven els materials de construcció al llarg dels segles i com es fa ara, des de la terra fins el marès, la fusta, o la ceràmica entre d’altres.

– Les tècniques més usuals de construcció, sobretot a l’arquitectura i etnografia popular, per ser la més freqüent.

– Edificacions contemporànies que recuperen i actualitzen materials i tècniques locals.

– Rehabilitacions en edificis històrics basades en els coneixements tradicionals.

– Diferents tipologies de construcció tradicional en múltiples camps d’ús com ara la hidràulica, la producció agropecuària, o l’aprofitament dels recursos naturals entre d’altres.

– L’evolució de l’arquitectura en general i la casa en particular, vinculada a la cultura i necessitats de la societat de cada moment.

– L’urbanisme de la ciutat històrica i l’ordenació rural en l’antiguitat i medieval, del que deriva bona part de la ordenació territorial actual de Mallorca.

– L’arquitectura coneguda en èpoques més antigues des de l’època talaiòtica, passant per la romana i islàmica i la influència en les tècniques constructives per als temps posteriors.

De forma paral·lela a la teoria, es du a terme un treball de taller basat en edificacions concretes. S’analitzen a nivell històric, evolutiu, etnogràfic i constructiu, per a arribar a entendre com han evolucionat fins ara. Conèixer i entendre un lloc permet analitzar-lo críticament i posar-lo en valor.

Per saber més >>

Arquitectura construcció tradicional MallorcaBernard Rudofski architecture without architectsBernard Rudofski architecture without architectsArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional Mallorcadibuix croquis raixa arquitectura mallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura construcció tradicional MallorcaArquitectura de mallorca construccio tradicionalArquitectura construcció tradicional Mallorca