serveis <<

/// Direcció d’Execució Material. Arquitecte tècnic

A tota Mallorca.

La Direcció d’Execució Material d’una obra, se centra en el control de qualitat i econòmic de l’edifici que es construeix. Per altra banda, s’estableix una complicitat amb l’Arquitecte Director d’Obra i la propietat per anar més enllà de la supervisió tècnica i aconseguir el màxim del projecte.

L’aparellador o arquitecte tècnic fa un seguiment en obra i documental de tots els paràmetres de qualitat definits al projecte d’arquitectura. També ordena i segueix els assajos de laboratori preceptius i fa el seguiment econòmic de l’obra basat en el pressupost, i aprovant les certificacions que elabora el constructor.

Com a especialista en els processos d’execució, és molt habitual que també assumeixi la coordinació de seguretat.

Direcció d’Execució Material. Arquitecte tècnic